Thuế GTGT: khi nào áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ, khi nào áp dụng phương pháp kê khai trực tiếp ?

Thuế GTGT: khi nào áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ, khi nào áp dụng phương pháp kê khai trực tiếp ?

1.Về Đối tượng áp dụng kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp:
Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng - Thông tư Số: 219/2013/TT-BTC (31/12/2013)

Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

- Hộ, cá nhân kinh doanh;

Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.

- Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.


2. Phương pháp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp gồm:
-Trực tiếp trên giá trị gia tăng: hoạt động mua, bán,...vàng, bạc, đá quý
-Trực tiếp trên doanh thu: Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh,...

Như vậy:
-Doanh thu hàng năm dưới mức 1 tỷ đồng mới được áp dụng kê khai theo phương pháp trực tiếp.
-Doanh thu hàng năm từ 01 tỷ đồng trở lên thì bắt buộc áp dụng kê khai theo phương pháp khấu trừ.
-Thời gian áp dụng phương pháp trực tiếp hoặc khấu trừ là ổn định 02 năm liên tục.

Nguyễn Thị Mỹ Chung
FAMA accountant