Thuế

DOANH NGHIỆP VIỆT CÓ PHẢI NỘP THUẾ NHÀ THẦU KHI CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK, GOOGLE ?

DOANH NGHIỆP VIỆT CÓ PHẢI NỘP THUẾ NHÀ THẦU KHI CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK, GOOGLE ?

Các hình thức quảng cáo tiếp cận khách hàng ngày càng đa dạng, các doanh nghiệp Việt đã và đang tiếp cận khách hàng bằng cách chạy quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng của Google, Facebook. Việc chạy quảng cáo này ngoài khoản phí trả trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, các công ty Việt còn phải trả thuế nhà thầu bao gồm thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy phần thuế nhà thầu có

Hướng dẫn trích khấu hao theo thông tư 45/2013/TT-BTC

Hướng dẫn trích khấu hao theo thông tư 45/2013/TT-BTC

45/2013/TT-BTC 1. Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 2. Việc tính và trích khấu hao theo Thông tư này được thực hiện đối với từng tài sản cố định (sau đây viết tắt là TSCĐ) của doanh nghiệp.