Thuế

Hướng dẫn trích khấu hao theo thông tư 45/2013/TT-BTC

Hướng dẫn trích khấu hao theo thông tư 45/2013/TT-BTC

45/2013/TT-BTC 1. Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 2. Việc tính và trích khấu hao theo Thông tư này được thực hiện đối với từng tài sản cố định (sau đây viết tắt là TSCĐ) của doanh nghiệp.