Số thuế doanh nghiệp tạm nộp bốn quý không thấp hơn 80% của năm

Số thuế doanh nghiệp tạm nộp bốn quý không thấp hơn 80% của năm

Tối 30-10, Tổng cục Thuế cho biết Chính phủ đã ban hành nghị định số 91 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

Một nội dung quan trọng được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt mong đợi suốt hơn một năm nay là quy định về tỉ lệ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đã được sửa đổi.

Theo đó, nghị định 91 nêu tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của bốn quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Trường hợp đến hạn cuối tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của bốn quý là ngày 30-1 năm sau, số tiền thuế tạm nộp bốn quý thấp hơn 80% số quyết toán năm thì doanh nghiệp sẽ phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu. 

Hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2022 áp dụng kỳ tính thuế năm 2021.

Link tải nghị định 91/2022