Quy trình giải thể công ty

Quy trình giải thể công ty

QUY TRÌNH THỰC HIỆN GIẢI THỂ CÔNG TY

 

A.   Tổng quát

Bước 1: Công bố quyết định giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 2:

-        Liên hệ cơ quan thuế để thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

-        Liên hệ BHXH để thực hiện hồ sơ giảm lao động, in tờ rời cho toàn bộ người lao động

-        Liên hệ xác nhận không nợ thuế hải quan

-        Chấm dứt hoạt động toàn bộ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Bước 3: Thông báo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Hoàn tất thủ tục giải thể công ty.

Lưu ý: Quy trình này chỉ liên quan tới cơ quan nhà nước, không bao gồm các thủ tục liên quan đến đối tác.

 

B.    Chi tiết

Bước

Nội dung

Cơ quan xử lý

Mẫu biểu sử dụng

Kết quả

1

Thông báo giải thể

Sở KH&ĐT

1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-22)

2. Quyết định giải thể (theo loại hình doanh nghiệp)

- Xác nhận của Cơ quan ĐKKD qua email

- Cổng ĐKKD thông báo đang làm thủ tục giải thể

2

Chấm dứt hiệu lực MST

Cơ quan thuế quản lý

1. Giấy đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

2. Quyết định giải thể(theo loại hình doanh nghiệp)

3. Kê khai hồ sơ thuế đến thời điểm giải thể + Báo cáo tài chính + quyết toán thuế TNDN, TNCN trong thời hạn 45 ngày

- Chấm dứt hiệu lực MST

- Phiếu chuyển gửi Sở KHĐT

3

Báo giảm lao động, in tờ rời quá trình

Cơ quan BHXH quản lý

1. Phiếu giao nhận hồ sơ 600

2. Quyết định giải thể (theo loại hình doanh nghiệp)

3. Nộp tiền đến thời điểm báo giảm (công nợ BHXH bằng 0)

1. Chi tiết kết quả đóng BHXH, BHYT,… (Mẫu C12)

2. Tờ rời quá trình của toàn bộ lao động

4

Xác nhận không nợ thuế hải quan

Cục thuế Xuất nhập khẩu

1. Công văn xác nhận không nợ thuế hải quan

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3. Quyết định giải thể (theo loại hình doanh nghiệp)

1. Xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu hoặc

2. Chi tiết số thuế xuất nhập khẩu còn nợ kèm bảng kê chi tiết

Lưu ý: Nộp kèm bước 2 cho cơ quan thuế.

5

Thông báo giải thể

Sở KH&ĐT

1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-22)

2. Phương án giải quyết nợ (nếu có)

1. Xác nhận tình trạng giải thể

2. Thông báo giải thể

 

Phan Tuấn Nam