Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý, năm

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý, năm

Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính

Căn cứ theo Điều 55, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về thời hạn nộp thuế, đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.


Mặt khác, theo Nghị định số 91/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định tạm nộp thuế TNDN như sau:

Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

 

Như vậy, thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính như sau:
- Hàng quý, doanh nghiệp căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý để xác định số thuế TNDN tạm tính của quý đó.
- Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý  không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm đó.
- Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thiếu so với số thuế tạm nộp 04 quý  thì phải nộp tiền nộp chậm tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế TNDN quý 04 đến ngày nộp thuế còn thiếu thực tế.

-----------------------------------

Time limit for payment of provisional CIT

Pursuant to Article 55, Law on Tax Administration No. 38/2019/QH14 on tax payment deadlines, for corporate income tax, it is temporarily paid quarterly, the deadline for tax payment is the 30th of the first month of the following quarter.

 

On the other hand, according to Decree No. 91/2022/ND-CP amending and supplementing the provision on temporary payment of CIT as follows:

 

The total amount of temporarily paid CIT for four quarters must not be less than 80% of the payable CIT amount according to the annual finalization. In case taxpayers pay less than the tax payable for four quarters, they must pay a late payment interest calculated on the underpaid tax amount from the day following the last day of the fourth quarter CIT temporary payment deadline to the day preceding the previous day. the date of payment of the outstanding tax amount into the state budget.

 

Thus, the time limit for provisional CIT payment is calculated as follows:

- Quarterly, enterprises shall base themselves on quarterly production and business results to determine the provisional CIT amount of that quarter.

- The total temporarily paid CIT amount of 04 quarters must not be less than 80% of the payable CIT amount according to the final settlement of that year.

- In case the enterprise pays tax less than the temporarily paid tax amount for 4 quarters, it must pay a late payment interest calculated on the underpaid tax amount from the day following the last day of the fourth quarter CIT payment deadline to the remaining tax payment date. lack of reality.


Phan Thanh Nam
CEO FAMA.