Những điều cần biết về chứng chỉ hành nghề kế toán và chứng chỉ kiểm toán viên

Những điều cần biết về chứng chỉ hành nghề kế toán và chứng chỉ kiểm toán viên

Để cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán được pháp luật Việt Nam công nhận, người hành nghề cần có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc kiểm toán do Bộ tài chính cấp. Qua bài viết dưới đây, FAMA tóm tắt những yêu cầu cần có để thí sinh được dự thi 2 chứng chỉ này.

1/Hỏi: Ai được dự thi và điều kiện thế nào ?

Trả lời: Người Việt Nam hoặc người nước ngoài có đủ các điều kiện dự thi quy định như sau:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;

c) Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 60 tháng trở lên (5 năm) tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi; d) Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và lệ phí thi theo quy định; đ) Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 52 của Luật kế toán. (Người mất năng lực hành vi dân sự, người bị cấm hành nghề kế toán....)

Chứng chỉ hành nghề kế toán

2/ Thí sinh tham dự kỳ thi sẽ thi các môn gì ? Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán thi 4 môn thi sau:

(1) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

(2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

Người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên thi 7 môn thi sau: (nhiều hơn CCHN kế toán 3 môn 5+6+7)

(1) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

(2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao;

(5) Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;

(6) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao;

(7) Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

Chứng chỉ kiểm toán viên

Chứng chỉ kiểm toán viên

Người có Chứng chỉ hành nghề kế toán dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải thi 03 môn thi sau:

(1) Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;

(2) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao;

(3) Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức. Nội dung từng môn thi bao gồm cả phần lý thuyết và phần ứng dụng vào bài tập tình huống. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm soạn thảo, cập nhật và công khai nội dung, chương trình tài liệu học, ôn thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán. Người đăng ký dự thi lần đầu lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải thi ít nhất là 02 môn thi quy định. Người đăng ký dự thi lần đầu lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải đăng ký dự thi ít nhất là 04 môn thi quy định. Thi viết trong thời gian 180 phút cho mỗi môn. Riêng môn ngoại ngữ là 120 phút. Thường mỗi kỳ thi hằng năm được tổ chức vào quý III hoặc quý IV.

3/ Chứng chỉ nghề nghiệp kế toán nước ngoài cấp có được chuyển đổi ?

Tham khảo điều 10 thông tư 129, hiện nay người chứng chỉ ACCA sẽ được thi chuyển đổi để lấy chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA), kỳ thi chuyển đổi là 180 phút cho 5 phần dự thi sau:

(1) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

(2) Tài chính và quản lý tài chính;

(3) Thuế và quản lý thuế;

(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị;

(5) Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm.

4/ Kết quả thi, bảo lưu kết quả thi, đạt yêu cầu thi

  1. Môn thi đạt yêu cầu: Là những môn thi đạt từ điểm 5 trở lên chấm theo thang điểm 10 và từ 50 điểm trở lên nếu tính theo thang điểm 100 (chỉ đối với môn ngoại ngữ).
  2. Bảo lưu kết quả thi:

Điểm của các môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu 3 năm kể từ năm của kỳ thi thứ nhất (tính tròn năm). Ví dụ: người dự thi năm 2012 thì các năm tính bảo lưu là 2012, 2013, 2014. Trong thời gian bảo lưu, người dự thi được thi tiếp các môn thi chưa thi hoặc thi lại những môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi nâng điểm theo quy định tại khoản 3 Điều này nhưng mỗi môn thi được dự thi tối đa 3 lần thi (kể cả lần thi đầu tiên).

  1. Thi nâng điểm: Có quyền thi nâng điểm. Trường hợp thi nâng điểm thì kết quả thi lấy theo điểm thi cao nhất của các lần thi.
  2. Đạt yêu cầu thi:

a) Đối với trường hợp dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán: Người dự thi đạt yêu cầu cả 4 môn thi quy định (từ 5 trở lên) và có tổng số điểm từ 25 điểm trở lên là đạt yêu cầu thi (Tính ra điểm trung bình mỗi môn là 6.25 đ)

b) Đối với trường hợp dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên: Người dự thi đạt yêu cầu cả 7 môn thi quy định (từ 5 đ trở lên) và có tổng số điểm các môn thi (trừ môn thi Ngoại ngữ) từ 38 điểm trở lên là đạt yêu cầu thi;

c) Đối với trường hợp có Chứng chỉ hành nghề kế toán dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên: Người dự thi đạt yêu cầu cả 3 môn thi quy định (môn 5+6+7)  và có tổng số điểm môn thi (trừ môn thi Ngoại ngữ) từ 12,5 điểm trở lên là đạt yêu cầu thi. Người dự thi đạt yêu cầu thi theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này được cấp Chứng chỉ hành nghề kế toán và người dự thi đạt yêu cầu thi theo quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều này được cấp Chứng chỉ kiểm toán viên.

Phan Thanh Nam