Hướng dẫn hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 03/07/2020, Bộ Thông tin và truyền thông đã ra thông tư Số: 13/2020/TT-BTTTT về việc Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

Theo đó, quy trình sản xuất phần mềm gồm các công đoạn:

1. Xác định yêu cầu

2. Phân tích và thiết kế

3. Lập trình, viết mã lệnh

4. Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm

5. Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm 

6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm 

7. Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm

Theo đó, hoạt động sản xuất một sản phẩm phần mềm của tổ chức, doanh nghiệp quy định tại Thông tư này được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình khi đối với sản phẩm đó tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn: Xác định yêu cầu, Phân tích và thiết kế quy định.

Hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình quy định tại thông tư này được thể hiện bằng một hoặc nhiều tài liệu, tương ứng với từng tác nghiệp thuộc các công đoạn mà tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2020.

Tóm lại, để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì:
-Cơ quan Thuế sẽ căn cứ vào thông tư hướng dẫn của Bộ TTTT để xác định hoạt động sản xuất phần mềm của doanh nghiệp có thỏa mãn 
Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình theo thông tư 13/2020/TT-BTTTT.

-Doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện thì chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm là:
+Miễn thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

+Giảm 50% thuế TNDN cho 9 năm tiếp theo với mức thuế suất ưu đãi là 10%

Ưu đãi thuế tham khảo thông tư Số: 78/2014/TT-BTC

Đọc toàn bộ thông tư 13/2020/TT-BTTTT tại đây

Phan Thanh Nam

 

 

 


Phan Thanh Nam

Phan Thanh Nam

Tổng Giám Đốc công ty TNHH tư vấn FAMA. Admin trang Webketoan MA-CIMA Advanced-APC