File excel 1500 doanh nghiệp rủi ro, bán hóa đơn ?

File excel 1500 doanh nghiệp rủi ro, bán hóa đơn ?

Căn cứ tại Chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn 133/TCT-TTKT ngày 23/11/2022 về việc triển khai rà soát, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có nghi vấn rủi ro cao; Phụ lục 524 doanh nghiệp theo Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023; Công văn 1475/CQQCSĐT-ĐTKT ngày 02/04/2021 của Cơ quan CSĐT Công An Quận Bình Tân và các công văn chỉ đạo khác của cơ quan thuế.

Theo đó, danh sách tổng hợp gần 1500 doanh nghiệp rủi ro, bán hóa đơn xem tại đây 

Nguồn: tham khảo trang thuvienphapluat