7 BƯỚC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

7 BƯỚC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bài viết giới thiệu các trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng và quy trình 07 bước thực hiện việc hoàn thuế.

 1/Đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) ?

Để được hoàn thuế GTGT, đơn vị cần đáp ứng các điều kiện sau:

1.1 Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ:

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp được hoàn thuế.

1.2 Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

Cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế.

2.Các trường hợp được hoàn thuế GTGT

2.1 Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước:

Đối với doanh nghiệp chỉ sản xuất, kinh doanh hàng hóa trong nước thì kể từ ngày 01/07/2016, thuế GTGT đầu vào chỉ được khấu trừ vào kỳ tiếp theo, cho dù số lũy kế thuế gtgt đầu vào hơn 300 tr đồng thì cũng không được hoàn thuế.

2.2 Doanh nghiệp có xuất khẩu

2.2.1 Doanh nghiệp xuất khẩu 100%

Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

2.2.2 Doanh nghiệp vừa xuất khẩu, vừa bán hàng trong nước

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

2.3 Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới

Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dán đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

2.4 Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

 3.Quy trình hoàn thuế GTGT

 

 

Bước thực hiện

Người thực hiện

Diễn đạt

Biểu mẫu

Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế

Phòng kế toán

Chuẩn bị các hồ sơ hoàn thuế:

- Hợp đồng mua bán ( đầu vào, đầu ra)

- Bộ hồ sơ hải quan (Tờ khai, hợp đồng, packing list,..)

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng ( báo có, báo nợ)

- Hóa đơn đầu vào

- Giấy phép đầu tư và các lần thay đổi (photo)

- Cung cấp báo cáo kiểm toán năm (photo) (nếu có)

- Cung cấp file excel sổ sách kế toán công ty (file excel)

- Cung cấp file excel bảng kê mua vào, bán ra   (Ghi Chú: bán ra và mua vào tập hợp mỗi năm 1 sheet) (Mẫu 01- bảng kê bán ra/ Mẫu 02 - bàng kê mua vào)

- Giải trình chi tiết, hồ sơ kèm theo các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận trước thuế trên quyết toán thuế TNDN (nếu có)

- Cung cấp bảng cân đối số phát sinh (file excel)

- Giải trình chêch lệch doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNDN (nếu có)

- Giải trình việc thanh tóan qua ngân hàng đối với hóa đơn GTGT đầu vào trên 20 (file excel)

- Cung cấp bảng kê hàng hóa xuất khẩu 0%  (file excel) (Mẫu 03- bảng kê hàng hóa xuất khẩu 0%)

 

 

Mẫu 01- bảng kê bán ra

Mẫu 02 - bảng kê mua vào

Mẫu 03- bảng kê hàng hóa xuất khẩu 0%

Bước 2: Nộp giấy để nghị hoàn thuế

Phòng kế toán

Phòng kế toán lập giấy đề nghị hoàn Mẫu 01/ĐNHT kèm theo bảng kê mua vào, bán ra và nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước theo Mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)

Bước 3: Cơ quan thuế xem xét yêu cầu cung cấp dữ liệu hoàn thuế GTGT

Cơ quan thuế

Cơ quan thuế sẽ yêu cầu bổ sung các file dữ liệu, doanh nghiệp sẽ cập nhật dữ liệu và gửi file cho cơ quan thuế kiểm tra

 

Bước 4: Cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ để quyết định việc hoàn thuế

Cơ quan thuế 

Cơ quan thuế sẽ liên hệ với doanh nghiệp để trả lời có đủ điều kiện hoàn thuế hay không

 

Bước 5: Cơ quan thuế trực tiếp kiểm tra hồ sơ

Cơ quan thuế và phòng kế toán

Cơ quan thuế xuống trực tiếp doanh nghiệp kiểm tra tính hợp lệ của hồ doanh nghiệp đã kê khai

 

Bước 6: Ra biên bản kiểm tra

Cơ quan thuế  và đại diện doanh nghiệp

 

Doanh nghiệp kiểm tra lại số liệu có chấp nhận với số liệu của cơ quan thuế.

 

Bước 7: Ra quyết định sau khi kiểm tra

Cơ quan thuế

và đại diện doanh nghiệp

 

Doanh nghiệp nhận quyết định hoàn của cơ quan thuế

 

 Hoàn tiền vào tài khoản công ty

 

Kết thúc hoàn thuế

 

Thời hạn giải quyết yêu cầu hoàn thuế được chia thành 02 trường hợp:

- Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau

+ Nếu hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

+ Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho người nộp chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

 Phan Thanh Nam

CEO công ty FAMAconsulting.vn

 Thông tư tham khảo:

-Thông tư 130/2016/TT-BTC

-Thông tư 156/2013/TT-BTC

 

-Thông tư 99/2016/TT-BTC