Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200

Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200

      Mẫu số B02-DN
      (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
     
           
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
    Từ ngày 01 / 01 / 2021 đến ngày  31 / 12 / 2021
          Đơn vị tính : VND
           
CHỈ TIÊU Mã số Thuyết
 minh
Cách lấy số liệu
A B C 1
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01   PS Có 511
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02   PS Nợ 511 / Có 521
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV
 (10=01-02)
10   10=01-02
4. Giá vốn hàng bán 11   PS Có 632 / Nợ 911
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11) 20   20=10-11
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21   PS Nợ 515 / Có 911
7. Chi phí tài chính 22   PS Có 635 / Nợ 911
  - Trong đó : Chi phí lãi vay 23   PS Nợ 635-chi tiết lãi vay
8. Chi phí bán hàng 25   PS Có 641 / Nợ 911
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26   PS Có 642 / Nợ 911
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
      30=20+(21-22) -(25+26)
30   30=20+(21-22) -(25+26)
11. Thu nhập khác 31   PS Nợ 711 / Có 911
12. Chi phí khác 32   PS Có 811 / Nợ 911
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40   40=31-32
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50   50=30+40
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51   PS Có 8211 / Nợ 911
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52   PS Có 8212 / Nợ 911
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
     (60=50-51-52)
60   60=50-51-52
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70   (Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông - Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi)/Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71   (Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông - Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi)/(Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ + Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm)
           
      Lập, ngày 30 tháng 03 năm 2022
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)